همه نوشته‌ها در 'کتاب داستان' اشتراک

Mahi-Mah

قصه کودکانه ماهی و ماه

قصه ماهی و ماهیکی بود، یکی نبود. در یک حوض پر از آب، ماهی کوچکی زندگی می کرد.حوض در …